Ενημερώσεις πόλης και κράτους – The Larkin Company

2
Ενημερώσεις πόλης και κράτους – The Larkin Company

Καλιφόρνια

Πόλη του Σαν Φρανσίσκο

Το City by the Bay διαφοροποιείται για άλλη μια φορά με την ψήφιση του νόμου περί προστασίας των αποδοχών στρατιωτικής άδειας τον Ιανουάριο του 2023. διάταξη τίθεται σε ισχύ στις 19 Φεβρουαρίου 2023 και απαιτεί από τους εργοδότες (με 100 ή περισσότερους υπαλλήλους, ανεξαρτήτως τοποθεσίας) να παρέχουν άδεια μετ‘ αποδοχών σε υπαλλήλους που λαμβάνουν στρατιωτική άδεια. Εδώ είναι οι λεπτομέρειες:

  • Ως καλυπτόμενος υπάλληλος νοείται οποιοσδήποτε υπάλληλος (συμπεριλαμβανομένων των μερικής απασχόλησης και των έκτακτων υπαλλήλων) που εργάζεται εντός των γεωγραφικών ορίων του Σαν Φρανσίσκο και είναι μέλος του εφεδρικού σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών, της Εθνικής Φρουράς ή άλλης ένστολης υπηρεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών κράτη.
  • Οι εργοδότες θα κληθούν να πληρώσουν τη διαφορά μεταξύ του ποσού της ακαθάριστης στρατιωτικής αμοιβής του εργαζομένου και του ποσού της ακαθάριστης αμοιβής που θα λάμβανε ο εργαζόμενος εάν δεν υπήρχε στρατιωτική άδεια.
  • Η συμπληρωματική αμοιβή βάσει αυτού του διατάγματος μπορεί να λαμβάνεται σε ημερήσιες προσαυξήσεις για μία ή περισσότερες ημέρες κάθε φορά, έως και 30 ημέρες σε οποιοδήποτε ημερολογιακό έτος.
  • Εάν ένας εργαζόμενος δεν επιστρέψει στην εταιρεία μετά από 60 ημέρες απόλυσης από τη στρατιωτική του θητεία, ο εργοδότης μπορεί να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε αποζημίωση που δίνεται στον εργαζόμενο σύμφωνα με το διάταγμα ως δάνειο πληρωτέο με τόκο.

Το Γραφείο Προτύπων Εργασίας (OLSE) θα είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή και την επιβολή του διατάγματος. Το διάταγμα δεν αναφέρει μια απαιτούμενη αφίσα ή ειδοποίηση που πρέπει να παρέχουν οι εργοδότες στους εργαζομένους. Εάν και όταν η OLSE αποδεσμεύσει πόρους (καθοδήγηση, συχνές ερωτήσεις, κανόνες) σχετικά με το διάταγμα, θα τους κοινοποιήσουμε οπωσδήποτε.

Ιλινόις

Το Land of Lincoln μπορεί να έχει νέα άδεια μετ‘ αποδοχών για οποιονδήποτε λόγο ο νόμος για τα βιβλία έρχεται την 1η Ιανουαρίου 2024. Νομοσχέδιο 208 της Γερουσίας έχει σταλεί στον κυβερνήτη Pritzker ο οποίος αναμένεται να υπογράψει τη νομοθεσία. Ο νόμος θα ισχύει για όλους τους εργοδότες και τους περισσότερους εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι θα συγκεντρώσουν μία ώρα άδεια μετ‘ αποδοχών για κάθε 40 ώρες εργασίας, η οποία θα περιορίζεται σε 40 ώρες άδεια μετ‘ αποδοχών ετησίως. Η άδεια μετ‘ αποδοχών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε σκοπό και οι εργοδότες μπορούν να ορίσουν ελάχιστη αύξηση χρήσης της άδειας μετ‘ αποδοχών που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 2 ώρες την ημέρα. Άλλες σημαντικές λεπτομέρειες περιλαμβάνουν:

  • Οι εργοδότες που φορτώνουν εκ των προτέρων τις 40 ώρες άδειας μετ‘ αποδοχών στους εργαζόμενους την πρώτη ημέρα της απασχόλησης ή την πρώτη ημέρα της δωδεκάμηνης περιόδου δεν θα υποχρεούνται να μεταφέρουν ώρες από έτος σε έτος. Οι εργοδότες που επιλέγουν να έχουν εργαζόμενους να συγκεντρώσουν την άδεια μετ‘ αποδοχών θα πρέπει να μεταφέρουν αχρησιμοποίητη άδεια από έτος σε έτος, αλλά μπορούν να περιορίσουν τον αριθμό των ωρών άδειας μετ‘ αποδοχών σε 40 ώρες ετησίως.
  • Οι εργαζόμενοι μπορούν να αρχίσουν να χρησιμοποιούν άδεια μετ‘ αποδοχών 90 ημέρες μετά την έναρξη της απασχόλησής τους ή 90 ημέρες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου (π.χ. 31 Μαρτίου 2024), η οποία είναι μεταγενέστερη.
  • Οι εργαζόμενοι δεν υποχρεούνται να παράσχουν λόγο άδειας ούτε απαιτείται να προσκομίσουν τεκμηρίωση ή πιστοποίηση ως απόδειξη ή υποστήριξη της άδειας.
  • Για προβλέψιμη άδεια, οι εργοδότες μπορούν να απαιτήσουν από τον εργαζόμενο να παράσχει ειδοποίηση 7 ημερολογιακών ημερών πριν από την έναρξη της άδειας. για απρόβλεπτη άδεια, οι εργαζόμενοι πρέπει να ειδοποιήσουν το συντομότερο δυνατό.
  • Οι εργοδότες που έχουν θεσπίσει πολιτική που πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις του νόμου δεν απαιτείται να τροποποιήσουν την πολιτική τους.
  • Οι εργοδότες πρέπει να τηρούν αρχεία (για τουλάχιστον τρία χρόνια) των ωρών εργασίας, της άδειας μετ‘ αποδοχών που συγκεντρώθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και το υπόλοιπο της άδειας μετ‘ αποδοχών, για κάθε εργαζόμενο. Τα δεδουλευμένα άδειας μετ‘ αποδοχών πρέπει να παρέχονται στους εργαζομένους κατόπιν αιτήματος.

Θα υπάρξει μια απαιτούμενη ειδοποίηση που θα αναπτυχθεί από το Υπουργείο Εργασίας του Ιλινόις, η οποία θα πρέπει να αναρτηθεί σε εμφανές σημείο στις εγκαταστάσεις του εργοδότη καθώς και να συμπεριληφθεί σε γραπτό έγγραφο ή γραπτό εγχειρίδιο ή πολιτική εργαζομένων εάν ο εργοδότης έχει .

το νησί της Ρόδου

Το Τμήμα Εργασίας και Κατάρτισης ενημέρωσε το σύνθετη αφίσα για το 2023. Η μόνη ενημέρωση είναι στον κατώτατο μισθό. Υπενθυμίζουμε ότι αυτή η αφίσα πρέπει να εμφανίζεται εκεί όπου μπορούν να τη δουν όλοι οι εργαζόμενοι. Όσοι έχουν υπαλλήλους που εργάζονται εξ αποστάσεως ή τηλεργάζονται μπορούν να το στείλουν Σύνδεσμος μέσω email ή μηνύματος σε όσους εργάζονται εκτός έδρας.

Schreibe einen Kommentar